Членство

Стани част от нас!

Основните принципи за изграждането и функционирането на сдружение „Дамски форум” са:

Доброволност на членството в Сдружението.

Изборност на управителните органи, контрол и периодична отчетност на дейността им.

Своевременно огласяване и осигуряване на публичност на всички проекти, действия и решения на ръководството на Сдружението.

Представителството на Сдружението се осъществява от Председателя.

Кой може да стане член?

В „Дамски форум” могат да членуват дееспособни физически лица, желаещи да участват в дейността на сдружението, приемайки и спазвайки неговите разпоредби. Бъдещите членове могат да бъдат:

Собственици на бизнес и Мениджъри

Лица, упражняващи свободни професии

Изявени личности в съответната сфера

Заявяване на желание за членство

Членството е доброволно и за него кандидатите подават мотивирана писмена молба. Към нея се прилагат задължително 3 броя препоръки от настоящи членове на Сдружението. Молбата се разглежда от Управителния съвет. 

Банкова сметка на Сдружението:
Сдружение „Дамски форум”
Банка ДСК
IBAN: BG63STSA93000018235053
BIC: STSABGSF